Algemene voorwaarden

Wij houden onze algemene voorwaarden graag transparant en overzichtelijk. We gebruiken liever geen ingewikkelde constructies en dure woorden. Eigenlijk zouden onze voorwaarden kunnen bestaan uit de woorden; ‘gebruik je gezond verstand en wees redelijk en billijk.’

Re-Energize in Paradise is een programma wat wordt georganiseerd door Kids First (mediation|finance|coaching) en plaats vindt op locatie. Het 8 of 15 daags programma wordt georganiseerd als event. Kids First Mediation is geen reisbureau en treedt niet als zodanig op.

Om toch gelijkwaardige veiligheid aan de deelnemers te bieden heeft Kids First Mediation zelf een garantierekening geopend om in geval van calamiteiten te voldoen aan de hieronder geboden garanties aan deelnemers. Verder respecteren wij de voorwaarden zoveel mogelijk zoals de anvr die heeft opgesteld. Hieronder beschrijven wij wat wij wat wij verstaan onder redelijk en billijk:

Reserveren en annuleren

Via de website re-energizeinparadise.nl kun je het event boeken. Het event bestaat uit het in de shop beschreven programma. Door het boeken van het event ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor het programma verschuldigde cursusgeld. De bedragen het programma kunnen per (moment van de) dag verschillen. De organisatie behoudt zichzelf het recht voor de prijzen te kunnen aanpassen. Het door jou te betalen bedrag is het bedrag waarvoor jij in de shop het programma hebt gekocht. Prijswijzigingen of acties naderhand (ongeacht of ze in het voordeel of nadeel zijn van de deelnemer) zijn niet meer toepassing op een reeds geboekt programma.

De betaling geschiedt via IDEAL of creditcard via de website. Voor vroegboekkers ( boekingen tot 3 maanden voor vertrekdatum) bestaat de mogelijkheid om in 3 gelijke termijnen te betalen. Het totale bedrag dient 7 dagen voor aanvang van de start van het programma in zijn geheel te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft de organisatie het recht om de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

De organisatie zal alleen een programma/event of cursus laten vervallen, wijzigen of annuleren indien daar een dringende reden voor is. Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn: overmacht, acute en ernstige ziekte van de organisator of onvoldoende deelnemers. In het geval van annuleren zullen de deelnemers zo snel mogelijk na constateren van de feiten hiervan per e-mail op de hoogte gebracht worden. Uiteraard krijgen de deelnemers het gehele bedrag van het programma teruggestort. Kids First Mediation staat garant voor een betaling van het volledige programmageld binnen 7 dagen. Deelnemers kunnen geen overige kosten of schade verhalen op de organisatie. Eventueel kunnen zij hiervoor hun reis-, en annuleringsverzekering aanspreken. In geval van wijzigingen bestaat er geen recht op restitutie. De organisatie zal dan altijd zorgdragen voor een gelijkwaardige vervanging/oplossing.

 

Indien de reservering door de deelnemer wordt geannuleerd dan zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 100 dagen vóór de vetrekdag: alleen administratiekosten van € 75,-
  • Bij annulering vanaf de 100ste dag voor vertrek tot 28 dagen voor vertrek is 75% van de totale programmakosten
  • Bij annulering vanaf 28 dagen voor vertrek tot op de vertrekdag of later: de volledige programmakosten
  • Bij wijziging van de reservering € 75,- administratiekosten

Deelnemer kan de wijziging of annulering uitsluitend per e-mail (yes@re-energizeinparadise.nl) doorgeven en ontvangt binnen 48 uur een bevestiging van de organisator. Indien de deelnemer geen bevestiging ontvangt is die zelf verantwoordelijk voor het controleren of de annulering goed is binnen gekomen.

Indien de deelnemer niet in staat is om een door hem of haar geboekt programma bij te wonen, is een in de plaats stelling toegestaan, mits de deelnemers van de vervangende deelnemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan de organisatie zijn doorgegeven.

Huisregels

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

  • We hebben respect voor elkaar. Ongeacht opvattingen of fase in de processen (fysiek of mentaal), afkomst, religie, talenten en beperkingen.
  • Wij kiezen de locaties en medewerkers voor de programma’s met zorg. Wij verwachten dat jij de omgeving en medewerkers ook met zorg zal behandelen. Ga netjes om met andermans spullen en behandel een ander zoals jij zelf ook behandelt wilt worden.
  • Wij zijn te gast in een andere cultuur. Wees je daarvan bewust.
  • Volg aanwijzingen van (hotel) personeel op.
  • Er wordt geen drugs gebruikt tijdens het programma.
  • Foto, video en geluidsopnames van (onder)delen van het programma zijn toegestaan, mits op een voor de deelnemer en organisatie acceptabele wijze. Re-Energize in Paradise behoudt zich ook het recht voor gemaakte video’s en foto’s te gebruiken voor bijvoorbeeld promotionele doeleinden en cursussen. Deelnemer kan hier van tevoren schriftelijk bezwaar tegen maken, zodat de organisatie daar rekening mee kan houden.

Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden, kunnen van het programma verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan het programma is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verlijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of schade aan eigendommen.

Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie, is iedere aansprakelijkheid van Re-Energize in paradise voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk  meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

Eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

Ten aanzien van producten en diensten die Re-energize in paradise van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de deelnemer.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist

 

Klachten en tevredenheidsgarantie

Klachten tijdens het programma dienen direct kenbaar gemaakt te worden bij de organisatie, zodat de organisatie in de gelegenheid gesteld kan worden de deelnemer tegemoet te komen. Indien de klacht later ontstaat, of deze niet naar tevredenheid is opgelost kan deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen 48 uur na ontstaan van de klacht. Bij te laat indienen, behoudt de organisatie het recht voor om de klacht niet in behandeling te nemen.

Re-Energize in Paradise zal altijd binnen 10 werkdagen reageren op de klachten.

Re-Energize in Paradise biedt haar deelnemers een 100% tevredenheidsgarantie. Wanneer de deelnemer aan alle onderdelen van het programma volledig heeft meegedaan en de deelnemer zich niet beter voelt (energieker/gemotiveerd om aan de slag te gaan) na het volgen van het programma (en daar geen andere reden voor is zoals ziekte of gewijzigde omstandigheden), zal Re-Energize in Paradise met de deelnemer in gesprek gaan dit doel alsnog te bereiken na terugkomst in Nederland, zodat de deelnemers alsnog het gewenste doel kan behalen. Tevens zullen alle kosten voor coaching worden terug betaald.

 

Deel deze pagina met diegene die je ook een nieuwe start gunt: